top of page

Mijn verhaal.

Shanti

Algemene Voorwaarden

Aanbetaling:

Een aanbetaling blijft 6 maanden geldig. Let op: een aanbetaling kan niet worden terugbetaald.

 

Afspraak verzetten:
Een afspraak voor een Tattoo Ceremonie kan eenmalig kosteloos worden verzet. Doe dit alsjeblieft zo snel mogelijk. Ben je een keer ziek of is er een ander noodgeval dan kun je de afspraak dus eenmalig verzetten. 
Wil je een tweede keer verzetten, doe dit dan 48 uur vóór de aanvang van de afspraak. Wordt dit niet tijdig gedaan, dan vervalt helaas de aanbetaling en zal er voor een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling moeten worden gedaan. 

 

Een afspraak voor het bijwerken van een Tattoo kan eenmalig worden verzet.
Wil je een tweede keer verzetten, doe dit dan 48 uur vóór de aanvang van de afspraak. Wordt dit niet tijdig gedaan, dan zal er voor een nieuwe afspraak een aanbetaling moeten worden gedaan van €111,-. 

Annuleren:
Je kunt een afspraak annuleren. Je aanbetaling vervalt dan, deze kan helaas niet worden terugebetaald. 

 

Ontwerp:

Een ontwerp krijg je uiterlijk een dag van te voren opgestuurd. Deze is bespreekbaar en aan te passen. Wanneer je wil dat er veel aangepast wordt aan het ontwerp, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. 

Wil je op de dag zelf iets "extra's" zoals bijvoorbeeld freehand Dotwork of een ander extra ontwerp dan kunnen hier kosten aan verboden zijn. 

 

Prijsbepaling:

De prijs die ik opgeef is altijd een schatting. Geen mens is hetzelfde, geen huid is hetzelfde. Ik zal altijd meegaan op de flow van wat jij en ik nodig hebben. Het kan zijn dat er uiteindelijk meer tijd nodig is bijvoorbeeld wanneer een Tattoo niet op 1 dag afkomt. 

De prijs is ontstaan door ongeveer bestaat ongeveer uit de volgende "diensten":

Afstemmen, intunen en schetsen: 3-6 uur  
Studiotijd samen: 3-7 uur
Studiotijd Shanti: + 2 uur

 

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Safe Space Tattoos gevestigd aan de Westerbeekstraat 29 te Rotterdam. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Safe Space Tattoos tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door Safe Space Tattoos wordt behandeld of aan wie Safe Space Tattoos producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Safe Space Tattoos en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Safe Space Tattoos en Opdrachtgever, waarbij Safe Space Tattoos als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Safe Space Tattoos worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Safe Space Tattoos worden zonder enige uitzondering geleverd door, onder contract lopende, Safe Space Tattoos personen en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Safe Space Tattoos zijn ingeschakeld, zoals gast tatoeëerders.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Safe Space Tattoos aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Safe Space Tattoos gehanteerde Algemene Voorwaarden.

 

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Safe Space Tattoos worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Safe Space Tattoos tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Safe Space Tattoos aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Safe Space Tattoos tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of iets dergelijks) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van Safe Space Tattoos of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Safe Space Tattoos te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Safe Space Tattoos behandelt geen personen jonger dan 18 jaar.

3.6 Safe Space Tattoos heeft altijd het recht om aan Opdrachtgever te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Safe Space Tattoos het recht de opdracht te weigeren.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan Safe Space Tattoos erkent Opdrachtgever dat Safe Space Tattoos een inspanningsverbintenis heeft. Safe Space Tattoos zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Safe Space Tattoos kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. NSafe Space Tattoos is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Safe Space Tattoos aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Safe Space Tattoos voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Safe Space Tattoos terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 Safe Space Tattoos bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen.

 

5. GARANTIE

Safe Space Tattoos gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Safe Space Tattoos en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien Safe Space Tattoos als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

7. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

8. SLOTBEPALING

Het laten zetten van een tatoeage door Safe Space Tattoos is te allen tijde op eigen risico zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst.

IMG_20210822_130006_408.webp
bottom of page